ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 696
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รายการบำเพ็ญกุศล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป

 

ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รายการบำเพ็ญกุศลตามรายการดังต่อไปนี้

๑. ตั้งทุน, เพิ่มทุน, สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒. สมทบทุนสร้างอาคารมหาวิทยาลัย มจร วังน้อย
๓. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย
๔. สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดและขยายพื้นที่ มจร วังน้อย
๕. สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
๖. สมทบกองทุน ค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่ายารักษาโรค
๗. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพระนิสิต และเพื่อประชาชนทั่วไป
๘. สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกนิตยสารพุทธจักร
๙. และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

รายการที่ ๑

บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสำนักราชดำเนิน เลขบัญชี ๐๐๒-๒-๗๗๔๘๓-๐ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”

 

รายการที่ ๒-๙

มีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุกบัญชี ดังนี้

  • ธนาคารทหารไทย สำนักราชดำเนิน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๘๐๗๘๕-๓
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา(ย่อย)ท่าพระจันทร์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๔-๒-๐๖๕๖๘-๗
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๗-๐-๕๙๕๗๔-๗
  • ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๖-๑-๒๐๘๑๔-๗

 

บริจาคที่

๑. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗

๒. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ - ๕ ต่อ ๘๑๓๖

๓. ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ ร้านที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อมูลนิธิ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้

ติดต่อ. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕ ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕, ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕

แฟ็กซ์ ๐๒-๒๒๖-๖๒๕๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖ ตั้งเวลา : ๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.mcu.ac.th/pages/makemerit
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่