ขอเชิญร่วมทำบุญให้แสงสว่างถวายหลอดไฟ และระบบไฟฟ้าศาลาวัด วัดในชนบท จากถวายเทียนพรรษาเปลี่ยนเป็นถวายไฟ้ฟ้าแทน วัดหนองสมบูรณ์ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดหนองสมบูรณ์ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ , ชัยภูมิ
อนุโมทนาบุญ 88 , View 28,562
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมทำบุญให้แสงสว่างถวายหลอดไฟ และระบบไฟฟ้า ศาลาวัด วัดในชนบท จากถวายเทียนพรรษาเปลี่ยนเป็นถวายไฟ้ฟ้าแทน วัดหนองสมบูรณ์ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ด้วยทางวัด ทำการบูรณะ ศาลา เปลี่ยนหลังคาใหม่ ติดฝ้าเพดาน และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่

ในการนี้ จึงขอบอกบุญไปยัง สายบุญทุกท่าน
ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ จัดซื้อ หลอดไฟ /ไฟประดับ / โคมไฟ / อุปกรณ์สายไฟ / ท่อร้อยสายไฟ / อุปกรณ์ที่จำเป็นของงานระบบไฟฟ้า ทั้งนอกและในศาลา
ท่านที่ร่วมบุญ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ทางวัดจะติดป้ายชื่อไว้เป็นอนุสรณ์ให้ในศาลา หรือสามารถร่วมบุญ กองละ 199 บาท ขาดอีก 1,963 กอง

หรือตามจิตศรัทธา ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี "วัดหนองสมบูรณ์"
เลขบัญชี "430-0-81770-9"
ท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี แจ้งได้ทาง Inbox หรือตามช่องทางที่ระบุไว้
วัดของเราเป็นวัดที่ได้ขึ้นระบบทะเบียน E-donation ของกรมสรรพากร เรียบร้อย แล้ว

Line 0956862366 ร่วมบุญแล้ว สามารถขอใบอนุโมทนาบัตรได้

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/WatNongSombun/posts/2717785078453973
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (88)
นายธนวัฒน์ สุพิทักษ์กุล
05 เมษายน 2566 : 06.20 น.
Warintorn Satienphan
05 มีนาคม 2564 : 13.24 น.
นสThanatbhorn Inaram
18 ธันวาคม 2564 : 06.59 น.
นายฐนพงศ์ เอมะ
01 เมษายน 2566 : 13.28 น.
Naviya Pitakwarrarat
04 มีนาคม 2564 : 07.46 น.
นางสาวณัฐพัชร์ ธีรจินดาวัฒน์
17 ธันวาคม 2564 : 14.28 น.
นางสาวณัฐกฤตา จงกลกลาง
21 มีนาคม 2566 : 19.41 น.
ความรัก ความทรงจำ
10 กุมภาพันธ์ 2564 : 07.08 น.
นางสาวกาญจนา ทองอยู่
16 ธันวาคม 2564 : 17.11 น.
นางสาวพรกนก เสมอวงษ์​
15 มีนาคม 2566 : 10.46 น.
นางสาวเปรมชยา พลสิทธิ์
01 กุมภาพันธ์ 2564 : 23.17 น.
นางสาวสิริยากร ศรีอ่อน
16 ธันวาคม 2564 : 07.44 น.
นางสาวบุษกร พรมพิทักษ์
08 มีนาคม 2566 : 14.25 น.
Piyanan Na Bangchang
31 มกราคม 2564 : 17.47 น.
นางสาวโสภิตา เพชรดวงสี
08 ธันวาคม 2564 : 16.43 น.
นางสาวแจ่มประจักษ์ ซุยกระเดื่อง
02 กุมภาพันธ์ 2566 : 11.11 น.
ปอนด์ บุตรแห่งโครนอส
25 ธันวาคม 2563 : 08.27 น.
นายเสฎฐวุฒิ บำรุงกุล
04 ธันวาคม 2564 : 08.10 น.
นายณัฐพัชร์​ ลีนุตพงษ์
01 กุมภาพันธ์ 2566 : 08.56 น.
กัณฑวิศญ์ พุทธวงศ์วัฒนา
24 ธันวาคม 2563 : 10.18 น.
นายกฤษยชญ์ ธรรมโม
02 ธันวาคม 2564 : 10.13 น.
นางสาวสุกานดา รัศมีพลอยจินดา
27 มกราคม 2566 : 04.14 น.
นางสาวมีนา เทียนงาม
29 พฤศจิกายน 2564 : 00.25 น.
นางสาวนันทิวา ไชยภักดิ์
22 มกราคม 2566 : 08.34 น.
นางสาวกฤติกา จันทรดำ
17 ตุลาคม 2564 : 21.24 น.
นางสาวศรัญญา อินทร์ทะจันทร์
10 มกราคม 2566 : 12.25 น.
Kwan Tananchanok
11 ตุลาคม 2564 : 15.30 น.
นายดนันท์ อุดรศักดิ์
09 มกราคม 2566 : 14.59 น.
Narisa Taesuchi
11 กันยายน 2564 : 11.29 น.
นางสาวอารีรัตน์ ครองยุทธ
06 กันยายน 2564 : 21.41 น.
นางสาวนัสรินทน์ กุลนันทน์ศิริ
02 มกราคม 2566 : 20.25 น.
พิชชาภา ธีรรัตนสถิต
01 กันยายน 2564 : 09.47 น.
นสสุดคนึง จันทร์ทอง
27 ธันวาคม 2565 : 13.30 น.
Jenjira Kongthong
27 สิงหาคม 2564 : 23.30 น.
นางสาวผกุลรัตน์ พรหมอินทร์
15 ธันวาคม 2565 : 14.11 น.
Tanes Tangapichartcharoen
27 สิงหาคม 2564 : 12.34 น.
นางสาวเกษมณี จิตต์สถาน
12 ธันวาคม 2565 : 09.30 น.
นางสาวธิรดา สุนทรนาค
19 สิงหาคม 2564 : 11.15 น.
นางสาวณัฐฐ์ศศิ สุนทรกำจรพานิช
31 พฤษภาคม 2565 : 12.48 น.
นางสาวพัทธนันท์ แม้นทิม
14 พฤศจิกายน 2565 : 15.49 น.
เบื๊อ เบื่อ
25 กรกฎาคม 2564 : 07.36 น.
นางสาวมณฑ์ธิติญา พิพัฒนชัยพงศ์
27 พฤษภาคม 2565 : 11.02 น.
นางสาวรุจิรา พันธ์นา
16 ตุลาคม 2565 : 17.19 น.
Palm Kittaphat
17 กรกฎาคม 2564 : 02.06 น.
นางสาวนันทิกา ไหวดี
18 พฤษภาคม 2565 : 12.06 น.
นางสาวพรรณธิวา ธรรมโลกา
30 กันยายน 2565 : 18.50 น.
นางสาวนัทธพร เทพศรี
02 กรกฎาคม 2564 : 09.14 น.
นางสาวปัทมา แซ่ติ้ง
19 เมษายน 2565 : 09.47 น.
นางสาววณิชชา บุตรศรี
19 สิงหาคม 2565 : 09.21 น.
Gaoguru YaYa
21 มิถุนายน 2564 : 20.58 น.
นางสาวอัญชลีพร วรพัฒน์นันทกร
18 เมษายน 2565 : 14.44 น.
นายนฤมิต โพธิคุณ
07 สิงหาคม 2565 : 12.25 น.
นางสาวกัณฑภัค อรุณสุขรัตน์
07 เมษายน 2565 : 19.58 น.
MissVeerin Rosjanasumapong
03 สิงหาคม 2565 : 21.48 น.
Duangtip Sinthatheeyagorn
21 มิถุนายน 2564 : 11.33 น.
นางสาวจารุวรรณ อุ้ยฟ้กเจริญ
04 เมษายน 2565 : 08.43 น.
นางสาวธิดารัตน์ แสงจันทร์
21 กรกฎาคม 2565 : 13.32 น.
Pattie Patnaree
19 มิถุนายน 2564 : 09.53 น.
นางสาวสุธิศา นิธิกัลยกร
17 มีนาคม 2565 : 07.03 น.
นางสาวณภัทร อยู่ยืนยง
15 กรกฎาคม 2565 : 11.48 น.
นายสรกัณฑ์ยะ ชินปัญชรญาพจน์เณศวร
14 มิถุนายน 2564 : 03.31 น.
K.kanokwan .
11 มีนาคม 2565 : 21.56 น.
นางสาวณรัฐวรรณ วันเลาหรัตน์
15 กรกฎาคม 2565 : 00.20 น.
นายพันธุ์ธัช รัตนกาญจนวงษ์
05 มิถุนายน 2564 : 22.11 น.
นางสาวธนพร อิสระทะ
09 มิถุนายน 2565 : 18.35 น.
นางสาวกนกพร เกษมกิจวัฒนา
31 พฤษภาคม 2564 : 21.29 น.
นางสาวนุชจิรา เกษมนิรันดร์
05 มีนาคม 2565 : 08.18 น.
นางสาว๋จงกล เพ็งสุพรรณ
09 มิถุนายน 2565 : 11.24 น.
Focus Chaibadin
16 พฤษภาคม 2564 : 23.43 น.
นางสาวนิศานาถ ธาดาบุษปะ
27 กุมภาพันธ์ 2565 : 13.16 น.
นายเจษฎา สำเร็จประสงค์
06 มิถุนายน 2565 : 19.51 น.
นายศิริพงศ์ แซ่หลิม
02 พฤษภาคม 2564 : 08.39 น.
MissAngkana T.
21 กุมภาพันธ์ 2565 : 22.56 น.
นางสาวจิรพรรณ ทวีปรีดา
16 กันยายน 2566 : 22.47 น.
Megan Putp
01 พฤษภาคม 2564 : 16.14 น.
นายกล้าณรงค์ ปะเว
13 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.27 น.
นางสาวสาริศา จู่คงทน
01 สิงหาคม 2566 : 09.28 น.
Nooqueen Thussakul
14 เมษายน 2564 : 08.17 น.
นางสาวณัฐชนก คงเหิน
25 มกราคม 2565 : 22.29 น.
นางสาวรัชญน์ษกมล มุงคุณคำขาว
18 พฤษภาคม 2566 : 13.57 น.
นายอรรถพล กมลเลิศ
25 มีนาคม 2564 : 23.21 น.
นายพิมพ์ชนก ชื่นสันเทียะ
22 มกราคม 2565 : 12.09 น.
นายพงศกร มาแก้ว
01 พฤษภาคม 2566 : 01.27 น.
นางสาวขวัญภิวรรณ บรรดิ
25 มีนาคม 2564 : 09.09 น.
นายพชร หอมสุวรรณ
11 มกราคม 2565 : 05.30 น.
นางสาวศิริรัตน์ ชัยนาม
05 เมษายน 2566 : 21.29 น.
นางสาวพัทธนันท์ เทียนทอง
25 มีนาคม 2564 : 06.21 น.
นางสาวกาญจนา ทองอยู่
24 ธันวาคม 2564 : 09.11 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่