ร่วมบริจาคบูรณะกุฏิสงฆ์ ณ วัดไตรสามัคคี จ.ศรีสะเกษ
แจ้งภายหลัง
วัดไตรสามัคคี , ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,350
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

ร่วมบริจาคบูรณะกุฏิสงฆ์ ณ วัดไตรสามัคคี จ.ศรีสะเกษ
บุญครั้งนี้อานิสงส์มากนัก เงินของท่าน
แปรสภาพ มาเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร

ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบุญตาม
อัธยาศัยได้ที่เลขบัญชี ธนาคารกรุงเทพเลขที่ 7890127298 พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก (สมเกียรติ คำบ่อ)

อานิสงส์ การสร้าง หรือ บูรณะกุฏิสงฆ์ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและยังส่งอานิสงส์ใหญ่ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตน เองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้นๆ แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ระเหเร่ร่อน ต้องเช่าเขาอยู่ เช่าเขาทำมาหากิน บางครั้งก็ถูกเขาไล่ที่บ้าง ขึ้นค่าเช่าบ้าง หรือพวกที่โดนเขาโกงบ้าน โกงที่อยู่ ที่ทำมาหากินการสร้างกุฏิ หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์ พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
#๓. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”การถวายกุฎิที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร
#๔. ในพุทธวรรคที่ ๑ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด

วัตถุประสงค์ ในการจัดการบูรณะครั้งนี้ก็เพราะว่า กุฏิหลังที่ใช้อยู่แล้วเกิดผุพังตามกาลเวลาไม้ที่ทำเป็นพื้นผุแตกหัก รวมทั้ง ประตูหน้าต่าง ผนังกั้นห้อง ชึ่งไม่สะดวกนักในการอยู่อาศัยวัดจึงได้มีดำริที่จะ ให้บูรณะ จึงมอบหมายให้
พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก
เป็นหาทุนทรัพย์ปัจจัยในการมาบูรณะกุฏิสงฆ์หลังนี้

ท่านสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
มากน้อยไม่ว่ากันถือว่าเป็นบุญ

แต่ถ้าท่านมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพหลักสามารถรวมได้ตามรายการดังนี้ เจ้าภาพ
ประตูบานละ 2,000 บาท มี 3 บาน
หน้าต่างบานละ 1,500 บาท มี 5 ฐาน
หรือเจ้าภาพบูรณะยกห้อง ห้องละ 15,000 บาท
บูรณะทั้งหมด 3 ห้อง

ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบุญตาม
อัธยาศัยได้ที่เลขบัญชี ธนาคารกรุงเทพเลขที่ 7890127298 พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก (สมเกียรติ คำบ่อ)

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0611 707 166 (พระสมเกียรติ)
Facebook: วัดไตรสามัคคี
Facebook:พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก

สุดท้ายนี้ขออานิสงส์ ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญมาขอให้มีอายุวรรณะสุขะพละ
ร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้
อย่าขัดสนเรื่องเงินทอง มีบ้านอยู่ ตลอดภพชาติตามอานิสงส์ การสร้างกุฏิ เทอญ สาธุ

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำ
13 กุมภาพันธ์ 2565 : 12.28 น.
นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำ
13 กุมภาพันธ์ 2565 : 12.28 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่