มาร่วมกันเทคานชั้นที่ 2 งานสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีพระธรรมจาริกนวโลกุตระ ณ วัดพระธรรมจาริกตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 7 , View 944
จัดทำโดย
พระสวรรค์แสง ติสฺสโร
ข้อมูลรายละเอียด

ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาชาวบ้านโป่งดิน 
ได้สละแรงกายด้วยศรัทธา มาร่วมกันเทคานชั้นที่ 2 งานสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีพระธรรมจาริกนวโลกุตระ ณ วัดพระธรรมจาริกตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นพื้นที่สักการะ เป็นพุทธานุสสติและใช้ในการประกอบกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาบนดอยสืบไป
 บุญ สร้างเจดีย์  

สามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธา...ดังนี้
1. ]  เจ้าภาพปูนซีเมนต์ จำนวน 2,000 ถุง ถุงละ 140 บาทส่งถึงดอย
2. ]  เจ้าภาพเหล็กเส้น 12 มิล เส้นละ 164 บาท และ 16 มิล เส้นละ 290 บาท
3. ]  เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ กองบุญละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา 5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท ก็เป็นมหาบุญแก่ชีวิต
4. ]  นอกเหนือดังกล่าวรับบริจาค : ข้าวสาร อาหารแห้ง กาแฟ โอวัลติน มาม่า ปลากระป๋อง สำหรับเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยกันสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีพระธรรมจาริกนวโลกุตระทุกวันจนแล้วเสร็จ...

ร่วมบุญบัญชี..
1) ธนาคาร : กสิกร   สาขา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 0673829171
ชื่อบัญชี : วัดศรีโสดา

2) ธนาคาร : ออมสิน  สาขา : อมก๋อย
เลขที่บัญชี : 020351159833
ชื่อบัญชี :  อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงลอย (พระธาตุเจดีย์)

สำนักงานวัด : โทร. 053-218-996
Facebook : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
E-mail : watsrisoda2477@gmail.com

พระทนงศักดิ์  อภินนฺโท เจ้าอาศรมพระธรรมจาริกตุงลอย โทร. 0612757880

อานิสงส์การสร้างพระธาตุเจดีย์

ครั้งเมื่ออดีตกาลผ่านมาแล้ว 94 กัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระสิทธัตถะ ทรงประกาศพระศาสนาจนตลอดพระชนมายุจึงได้เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันก่อพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ยังมีบุรุษผู้หนึ่งมีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งปูนก้อนหนึ่งใส่ลงในระหว่างอิฐที่ก่อนั้น อันมาณพนี้ทำบุญเพียงแค่นั้น ครั้นทำลายเบญจขันธ์สิ้นชีพ ด้วยอำนาจแห่งกุศลนั้น ท่านได้เสวยสมบัติอยู่ในมนุษย์และเทพยดาตลอดกาลนานสิ้น 94 กัป มิได้ไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง 4

ครั้นมาถึงศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็ได้บังเกิดในตระกูลที่เลื่อมใสในพระศาสนา ครั้นอายุเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา ขวนขวายเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารชำระสันดานให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ท่านจึงได้เปล่งอุทานว่า "บุคคลใดมีจิตเลื่อมใส ได้กระทำการสักการบูชาสิ่งอันควรบูชา มีองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล ย่อมมีอานิสงส์จะนับประมาณมิได้ ส่งผลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง"

การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมสูสุขคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสก็ย่อมได้รับอานิสงส์มากมาย

จากพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎกในมังคลัตถทีปนี ว่าด้วยการบูชา
.. "พระสุธาปิณฑิยเถระพระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีใจเลื่อมใส ได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐซึ่ง ประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง 94 กัปป์"

พระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้

ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตรและประชาชนให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใสปิติอิ่มเอมใจจึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอกสูงตระหง่านจรดท้องฟ้า

ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์ผลบุญที่ได้พากันทำไว้ เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง

เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ครอบครองอาณาเขตไปถึง 4 ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งท่านเป็นอย่างนี้ถึง 33 ครั้ง ทั้งหมดเกิดจากผลบุญที่ได้ทำไว้จากการสร้างเจดีย์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6

การสร้างเจดีย์มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนา การได้มาซึ่งโอกาสพิเศษที่จะสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับเรื่องที่กระทำได้ยากยิ่ง

22 มกราคม 2564

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108126421260615&id=100061897731272
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
watsrisoda2477@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์
053-218-996
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (7)
Thanawat Naris
12 มิถุนายน 2564 : 15.16 น.
Phoenix Wings
25 กุมภาพันธ์ 2564 : 03.31 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
07 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.36 น.
PLa HaVe
01 กุมภาพันธ์ 2564 : 14.17 น.
นายปุณยพัฒน์ นพชัยวิเศษ
25 มกราคม 2564 : 15.58 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
25 มกราคม 2564 : 15.11 น.
วัดพระธรรมจาริก ตุงลอย
24 มกราคม 2564 : 08.23 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่