ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญในการสร้างอุโบสถหลังแรกของวัดสี่แยกธรรมเวท ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดสี่แยกธรรมเวท ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร , พิจิตร
อนุโมทนาบุญ 64 , View 7,497
จัดทำโดย
Nitipat Charoensittikorn
ข้อมูลรายละเอียด

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญในการสร้างอุโบสถหลังแรกของวัดสี่แยกธรรมเวท ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ทางวัดยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมากและวัสดุเช่นปูนและเหล็กที่จะก่อสร้างจึงขอบอกบุญให้ทราบทั่วกัน

ขออนุโมทานสาธุบุญใหญ่ในครั้งนี้ที่ได้มีส่วนร่วมด้วยครับ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/watsriyaektummavet
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (64)
นางสาวกศิชา โชติกาญจน์ดา
15 กันยายน 2565 : 22.20 น.
นายเทวกฤต นุ่มนวน
21 มกราคม 2567 : 09.01 น.
นางสาวอรณิชา ลมไธสง
23 สิงหาคม 2565 : 12.40 น.
นางสาวธนภร จันทร์นวล
17 มกราคม 2567 : 00.40 น.
นางสาวณัฐธิดา โสภา
13 กรกฎาคม 2565 : 11.37 น.
นายเศรษฐศิลป์ เจริญสุข
14 มกราคม 2567 : 15.42 น.
นางสาวอรุณี ปราบพินาศ
07 กรกฎาคม 2565 : 19.34 น.
น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีบุญรอด
12 มกราคม 2567 : 23.23 น.
นายธาตรี สุคนธ์
20 มิถุนายน 2565 : 14.49 น.
นางสาวอัญชิษฐาพร แซ่บุ้น
04 มกราคม 2567 : 23.21 น.
นางสาวณัฐพัชร์ เจริญอัศวสิน
17 มิถุนายน 2565 : 21.26 น.
นางธมนวรรณ วันทานุ
11 ธันวาคม 2566 : 17.40 น.
นางสาวเบญจมาศ พลปัญญา
14 มิถุนายน 2565 : 22.24 น.
น.ส.กัณณ์ญาณัฐฐ์ เครือแก้ว
20 ตุลาคม 2566 : 12.24 น.
นายฐนพงศ์ เอมะ
04 เมษายน 2565 : 14.49 น.
นางพรรณนิภา รักสันติวงศ์
17 ตุลาคม 2566 : 10.47 น.
นางสาวชิสา ธนะอมรมงคล
20 มีนาคม 2565 : 11.59 น.
นายหงสรถ สายแก้วเทศ
14 ตุลาคม 2566 : 14.22 น.
นางสาวสุธิศา นิธิกัลยกร
17 มีนาคม 2565 : 07.06 น.
นางสาวภูริชญา แก้วประเสริฐ
24 กันยายน 2566 : 00.32 น.
นางสาวรัมภาภัทร ทอนสูงเนิน
14 มีนาคม 2565 : 12.28 น.
นางสาวจันทร์มาศ บุญเกื้อ
22 กันยายน 2566 : 03.48 น.
MsSupawadee Sroyswing
13 มีนาคม 2565 : 14.37 น.
นายวีระวุฒิ สร้อยพลอย
12 กันยายน 2566 : 07.03 น.
นางสาวภาวิณี ม่วงสาร
13 มีนาคม 2565 : 00.43 น.
ว่าที่ร้อยตรีArthuran M
09 กันยายน 2566 : 02.28 น.
น.ส.พิมพ์ภัช ตั้งสุจริตวิจิตร
04 มีนาคม 2565 : 01.57 น.
นางสาววรางคณา ปัณณราช
06 กันยายน 2566 : 16.19 น.
นางสาวมณฑ์ธิติญา พิพัฒนชัยพงศ์
19 กุมภาพันธ์ 2565 : 22.25 น.
นายกฤษฎา ชูช่วย
13 สิงหาคม 2566 : 23.02 น.
นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำ
09 กุมภาพันธ์ 2565 : 17.34 น.
นศ.สุชาดา น้อยสุขยิ่ง
09 สิงหาคม 2566 : 06.32 น.
นายอัชพัฒน์ จันทรเนตร
04 กุมภาพันธ์ 2565 : 07.03 น.
นางสาวสุมนจิต แสงฤทธิ์
25 กรกฎาคม 2566 : 02.20 น.
Miss Swanrasiya Chotthanaphiwat
29 มกราคม 2565 : 11.21 น.
นางสาวณัฎฐา มนัสเพียรเลิศ
08 กรกฎาคม 2566 : 07.46 น.
นางสาวอรุณรักษ์ เลิศวไลพงศ์
23 มกราคม 2565 : 07.46 น.
นายปริญญา บำเรอ
03 มิถุนายน 2566 : 21.32 น.
นางสาววรนันต์ วัชร์ชญนันท์ธร
20 มกราคม 2565 : 11.41 น.
นางสาวเกศินี ผาติเสถียร
19 พฤษภาคม 2566 : 23.09 น.
นางสาวภูมรินทร์ ใจงาม
12 กรกฎาคม 2567 : 23.04 น.
Missเวธนี อบสุวรรณ
27 เมษายน 2566 : 21.51 น.
นางสาวกมลรัตน์ ผันผ่อน
15 มิถุนายน 2567 : 22.58 น.
นางสาวกาญจนา ทองอยู่
24 ธันวาคม 2564 : 09.13 น.
นางสาวปิยาพัชร อ่วมทร
18 กุมภาพันธ์ 2566 : 14.11 น.
นางสาวSa Sa
06 มิถุนายน 2567 : 11.37 น.
นางสาวสุธีรา ศรีสมัย
17 ธันวาคม 2564 : 19.36 น.
นางสาวสุภัทรา บุญยัง
04 กุมภาพันธ์ 2566 : 14.38 น.
นางสาวพิชญาภา วิมลาพาณิชย์
21 พฤษภาคม 2567 : 21.10 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
19 พฤศจิกายน 2564 : 11.10 น.
นางสาวพรรณพักตร์ ศิรพันธุ์
19 พฤษภาคม 2567 : 15.59 น.
นางสาวจิรัชยา ชาญสูงเนิน
03 กุมภาพันธ์ 2566 : 14.09 น.
นายสมเกียรติ ยิ้มละมัย
19 เมษายน 2567 : 23.32 น.
นางสาวสุกานดา รัศมีพลอยจินดา
27 มกราคม 2566 : 04.20 น.
นางพัชรา รุ่งเรืองวงษ์
07 มีนาคม 2567 : 14.38 น.
นางสาวสิรีนน์ พัทธจันท์รุจา
06 มกราคม 2566 : 00.42 น.
นายนที วงษาบุตร
13 กุมภาพันธ์ 2567 : 11.44 น.
นางสาวธนาอารีย์ รักการ
29 ธันวาคม 2565 : 21.03 น.
นางนภา สิริเลอสรวง
19 ธันวาคม 2565 : 08.43 น.
นางสาวจิตรา พุฒซ้อน
03 ธันวาคม 2565 : 08.58 น.
นางอันธิกา เทพบินการ
19 พฤศจิกายน 2565 : 19.43 น.
นายบุญชัย ฉลองชัยเดช
26 ตุลาคม 2565 : 07.12 น.
นายฉัตรชัย รัตนมณี
23 กันยายน 2565 : 21.28 น.
นายกิตติธร ลิขิตหวังพาณิชย์
05 กุมภาพันธ์ 2567 : 16.17 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่