ร่วมบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา กับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 2,879
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ร่วมบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา กับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือนำทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่น้องๆที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาได้ตามประเภททุนและช่องทางการบริจาคดังต่อไปนี้
 

ทุนการศึกษา 1 ปี ทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี หรือ เลือกแบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต 1000บาทX5เดือน
บริจาคสมทบทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในระดับชั้นต่างๆต่อไป

***โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เป็นโครงการที่มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนโดยตรง ซึ่งมูลนิธิEDF ไม่มีนโยบาย ที่จะนำเงินบริจาคจากโครงการทุนการศึกษา เพื่อไปจัดสรรหรือใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในอุปการะของผู้บริจาคทุน
 

วิธีการบริจาคโดยการโอนเงินและช่องทางอื่นๆ

ร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์     
ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขางามวงศ์วาน     เลขที่บัญชี    319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ     สาขาบางเขน      เลขที่บัญชี    161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย     สาขาบางเขน     เลขที่บัญชี     070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย     สาขาม.เกษตรศาสตร์     เลขที่บัญชี     069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย     สาขาพหลโยธิน40     เลขที่บัญชี     980-7-59891-5
 
ร่วมบริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนระบบIOS และ Android
 
ร่วมบริจาคผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์   : โดยแจ้งความประสงค์ในการบริจาคให้แก่ "มูลนิธิ EDF" พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค หรือให้พนักงานสแกนบาร์โค๊ดในแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

กรณีบริจาคผ่านการโอนเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบเสร็จที่ออกโดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส กลับมาที่ "มูลนิธิEDF" ทางโทรสารหมายเลข 029405266 หรืออีเมล์ public@edfthai.org

มูลนิธิ EDF จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีให้ แก่ท่านภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับยอดเงินบริจาคและหลักฐานการบริจาคจากท่านเป็นที่เรียบร้อย แล้ว

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.edfthai.org/index.php?page=donation&id=44
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่