ขอเชิญร่วบสมทบทุน เพื่อใช้ในการศึกษาพระภิกษุสามเณร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดควนอุโบสถ , นครศรีธรรมราช
อนุโมทนาบุญ 6 , View 4,918
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

การศึกษาถือเป็นรากฐานของชีวิต สังคมประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาในทางธรรม สมกับที่นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า “รากฐานของตึก คืออิฐ รากฐานของชีวิต คือการศึกษา”

สำนักเรียนวัดควนอุโบสถ ได้สนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร แม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน จะมีมหาวิทยาลัยมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ความสนใจในด้านการศึกษาภาษาบาลีลดน้อยลงไป แต่สำนักควนอุโบสถ ก็ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลัง

สามเณรถือว่าเป็นหน่อเนื้อในทางพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอแห่งสมณะและเป็นศาสนทายาทที่จะสืบต่อหรือทรงจำพระพุทธพจน์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้สามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนักธรรม-บาลี ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถของตนๆ สำนักเรียนวัดควนอุโบสถ ขอเชิญชวนพุทธศานิกชนผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายได้สนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เหล่าสามเณรที่เข้ามาบรรพชาในบวรพระพุทธศาสนา โดยการเสียสละปัจจัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ- สามเณร

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/Phrakhrusophonthammapradit/posts/754240611983410
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (6)
นางสาวนริศรา ทะวงษ์
09 สิงหาคม 2565 : 18.15 น.
น.ส.ญาณิศา มีชูเวท
17 กรกฎาคม 2565 : 06.59 น.
นายศุร์ตมา นาคแก้ว
01 กรกฎาคม 2565 : 11.22 น.
นางสาวจิราภรณ์ มะโนรัตน์
02 มีนาคม 2565 : 20.21 น.
นางสาววรนันต์ วัชร์ชญนันท์ธร
20 มกราคม 2565 : 11.48 น.
นางสาวรักชนก กิจเกษร
23 พฤศจิกายน 2564 : 13.44 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่